Alapszabály

- TTT alapszabály 2016. (érvényes: 2016.05.19-től)

- TTT alalapszabály 2016. (érvényes: 2016.02.28 - 2016.05.19)
- TTT alapszabály 2014-2016. (érvényes: 2014.01.05. - 2016.02.28 között)
- TTT alapszabály 2000-2013 között

A Teljesítménytúrázók Társaságának alapszabálya

I. Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Teljesítménytúrázók Társasága
  rövidített neve: TTT
  működési területe: országos
  működési köre: sport (fő tevékenység), teljesítménytúrázás, környezetvédelem és természetvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ismeretterjesztés, hagyományápolás
  székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 6. V./28.
  jelvénye: Az egyesület nevével szegélyezett kerékpárkerék belsejében balról és jobbról két turistabakancsnyom, valamint alul jobb oldalon egy kétlapátos evező, baloldalon egy pár síléc. A jelvény alul 1991 évszámot tartalmaz.
  bélyegzője: A jelvénnyel azonos grafikájú.
  alapításának éve: 1995.

 2. A TTT önálló jogi személy. Tevékenységét és működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.

 3. A TTT önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet. A TTT kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel és egyesületekkel.

 4. A TTT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, valamennyi politikai párttól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

 5. Az egyesület közhasznú tevékenységet végez a II. fejezetben részletezettek szerint. Az egyesület működése
  - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontjában,
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjában, 23. § (4) bekezdés 8. és 12. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontjában,
  - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. §-ában,
  - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében,
  - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló   1991. évi XX. törvény 21. §-ában és 121. § a)-b) pontjában,
  - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontjában
  megfogalmazottak teljesítésére irányul.

 6. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nem csak a tagok, hanem mások is részesülhetnek.

 7. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 8. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. fejezetben részletezett közhasznú tevékenységére fordítja.

 9. Az egyesület befektetési tevékenységet a befektetési szabályzatában foglaltak szerint folytathat.

II. Az egyesület célja és tevékenysége

A. Az egyesület célja

 1. A természetben való sportjellegű, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése, a természeti és környezeti értékek megismertetése, azok védelmének aktív elősegítése, a turista kultúra hagyományainak ápolása.

 2. Az egyesületnek szándékában áll a teljesítménytúrázók sajátos érdekeit megjeleníteni és képviselni a sportszakmai fórumokon.

B. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége

 1. Teljesítménytúrákat, túrákat, versenyeket, szabadidősport rendezvényeket rendez és szakmai segítséget nyújt más rendezőknek teljesítménytúrák szervezéséhez és lebonyolításához. Teljesítménytúra- és túramozgalmakat szervez, a teljesítménytúrázók számára minősítési rendszert működtet, a teljesítménytúrázók és a teljesítménytúrák részére elismerő címeket ítél oda.

 2. A rendelkezésére álló eszközökkel ösztönzi újabb teljesítménytúrák megrendezését, a teljesítménytúrákon minél több túrázó részvételét. Elősegíti a fogyatékkal élők túrázását, teljesítménytúrákon való részvételét. Támogatja a gyermekek, a fiatalok, a családok és az idősek rendszeres és aktív természetjárását.

 3. A teljesítménytúrázóknak segítséget nyújt a túrákon való részvétel megszervezéséhez, térképek és más turista felszerelések megszerzéséhez.

 4. A teljesítménytúrák rendezőinek továbbítja a tagjaitól és másoktól összegyűjtött véleményeket és javaslatokat.

 5. Információt ad mind az egyéni érdeklődőknek, mind a médiának és más szervezeteknek a tervezett és a megrendezett teljesítménytúrákról.

 6. Információt cserél más, hasonló tevékenységet kifejtő külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal. Kapcsolatot tart a természetvédelmi hatóságokkal, erdészetekkel.

 7. A teljesítménytúrázással kapcsolatban ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki.

 8. Évenként eseménynaptárt állít össze és ad ki a hazai és egyes külföldi tervezett teljesítménytúrákról, az eseménynaptárt internetes honlapján is megjeleníti.

 9. Évente tájékoztatót állít össze az előző évben megrendezett teljesítménytúrákról.

 10. Összegyűjti a rendezők és a résztvevők segítségével a magyarországi teljesítménytúrák dokumentációját.

 11. Elősegíti a teljesítménytúrázók klubtevékenységét, a klubnapokon lehetőséges ad az egyes túrázóknak az éppen esedékes teljesítménytúrán résztvevő alkalmi csoportok kialakítására.

 12. Turista térképekből, folyóiratokból és más turista szakmai anyagokból gyűjteményt hoz létre, a gyűjteménybe a klubnapokon betekintést biztosít, esetenként kölcsönzés jelleggel a gyűjteményből kiad anyagokat.

 13. Részt vesz turista létesítmények fenntartásában, turista útvonalak és turistajelzések felújításában, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok végzésében.

III. Az egyesület tagsága

 1. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjai vannak. Az egyesületi tagsági jogviszonyt az egyesület által kiadott tagsági kártya igazolja, amely évente érvényesítésre kerül a tagdíj megfizetésekor. Az egyesület a belépési nyilatkozatuk alapján tagjait nyilvántartja, éves tagdíjfizetésükről kimutatást vezet.

 2. A tagdíj éves összegét a Közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíjat legkésőbb a tárgyév június 30-ig, új tagok esetében a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni. Az egyesületi tagokat megillető kedvezmények igénybevételéhez a tagsági jogviszonyt igazolni kell. A tárgyévben a tag által igénybe vehető kedvezményekkel a tagsági kártya érvényesítésének időpontjától lehet élni.

 3. (törölve)

 4. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan, a közügyek gyakorlásától el nem tiltott természetes személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, egyetért az egyesület célkitűzéseivel és tagdíjat fizet. A rendes tagok közül a Közgyűlés örökös tagnak választhatja azt a személyt, aki az egyesület tevékenységében hosszabb időn keresztül, jelentős eredményt elérve vett részt. Az örökös tag is rendes tagnak minősül, jogai és kötelezettségei a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelezettségeivel.

 5. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja azt.

 6. A TTT tiszteletbeli tagjaivá választhatók azok a természetes személyek, akik az egyesület tevékenységi körében jeles eredményekkel rendelkeznek; valamint vállalják az egyesület erkölcsi támogatását és tevékenységének elősegítését..

 7. A rendes tag jogai:
  - az egyesület bármely szervébe választható és az egyesület bármely szervébe választhat;
  - a TTT tevékenységében való részvétel;
  - véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
  - az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 8. A rendes tag kötelezettségei:
  - az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;
  - az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;
  - az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása;
  - a közgyűlés által évente megállapított tagdíj befizetése, kivéve az örökös tagot.

 9. A pártoló tag jogai:
  - a TTT rendezvényein való részvétel;
  - véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
  - az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 10. A pártoló tag kötelezettségei:
  - az egyesület erkölcsi támogatása;
  - alapszabályszerű magatartás tanúsítása;
  - a közgyűlés által megállapított egyszeri vagyoni hozzájárulás teljesítése.

 11. A tiszteletbeli tag jogai:
  - a TTT tevékenységében való részvétel;
  -  véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;
  - az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 12. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
  - az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;
  - az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;
  - az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása.

 13. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A rendes és pártoló tagok esetében a belépési kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, mely a soron következő elnökségi ülésen, de legkésőbb három hónapon belül dönt a tagfelvételről. Az Elnökség döntését írásban, az átvételt igazolható módon közli a belépést kérelmezővel, aki elutasító döntés esetén a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a soron következő ülésen határoz a fellebbezésről. A tagsági jogviszony az Elnökség jóváhagyó döntése esetén az Elnökség, a Közgyűlés által jóváhagyott fellebbezés esetén a Közgyűlés döntésével létesül.

 14. A tagsági jogviszony megszűnik: a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, a tag kilépésével, a tag kizárásával. A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony megszűnésének időpontja – amennyiben a nyilatkozatban későbbi időpont nem szerepel – a nyilatkozat kézhezvételének napja.
  A tagsági jogviszony az egyesület által akkor mondható fel, ha a tag a Közgyűlés által megállapított tagdíjat a tárgy év június 30-ig, a tag belépésének évében a belépéstől számított 30 napon belül nem fizette meg. A felmondást meg kell előznie a tagdíjhátralék összegéről szóló értesítésnek, melyet az érintett taggal írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. Az értesítésben a tagdíjhátralék megfizetésére legalább 30 napos határidőt kell biztosítani. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a tagdíjhátralék az értesítésben meghatározott határidőre nem kerül megfizetésre, az Elnökség kezdeményezi a Közgyűlésnél a tagsági jogviszony egyesület általi felmondását. A Közgyűlés tagsági jogviszony felmondásáról szóló döntését az érintett taggal írásban, igazolható módon a döntéstől számított 8 napon belül kell közölni. A tagsági jogviszony felmondásáról szóló döntés a közlésétől számított 30. napon lép hatályba.

 15. Az egyesületből kizárható az a tag, aki megsérti az alapszabályban foglaltakat, az egyesület céljaival össze nem férő tevékenységet folytat, az egyesület működését veszélyezteti. A kizárási eljárást az Elnökség vagy tíz tag rendkívüli közgyűlés összehívásával kezdeményezheti az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 30 napon belül. A kizárás tárgyában tartott Közgyűlésről az érintett tagot a kizárási eljárás alapjául szolgáló ok megjelölésével tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett tag az értesítést a Közgyűlést megelőző 15 nappal korábban kézhez vegye. Az értesítéssel egyidejűleg az érintett tagnak a Közgyűlés összehívására vonatkozó meghívót is kézbesíteni kell.
  A rendkívüli Közgyűlés kizárás tárgyában tartott napirendi pontja az érintett tag távollétében tárgyalható, ha az érintett tag értesítése szabályszerű volt és az érintett tag előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki. Az érintett tag védekezését a Közgyűlés időpontjáig írásban, vagy a Közgyűlésen szóban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot indokolással kell ellátni és az érintett taggal tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon a döntéstől számított 8 napon belül kell közölni.
  A Közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett tag a közlést követő 30 napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. Az érintett tag tagsági jogviszonya a Közgyűlés általi kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg, ha a kizárt tag bírósági jogorvoslatot a közlést követő 30 napon belül nem nyújt be, vagy bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés által hozott kizáró határozatot helybenhagyja.

IV. Az egyesület szervezete

A. A Közgyűlés

 1. A TTT döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés szükség szerint, de évenként legalább egyszer ülésezik a kizárólagos hatáskörébe utalt, évente kötelezően elvégzendő feladatok ellátására. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésről a tagokat annak esedékessége előtt legalább 14 nappal írásban, az átvételt igazolható módon értesíteni kell az egyesület nevének, székhelyének, a közgyűlés idejének, helyszínének és napirendjének megjelölésével. A közgyűlési meghívót az egyesület honlapján is közzé kell tenni. A közgyűlést Budapest közigazgatási területén, olyan helyszínen kell megtartani, ami biztosítja a tagok részvételi jogának gyakorlását.
  A napirend kiegészítését legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 8 nappal a Felügyelőbizottság vagy bármely tag kérheti a kiegészítés szükségességének indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség dönt. A kiegészített napirendről a tagokat a közgyűlés időpontja előtt 5 nappal írásban, az átvételt igazolható módon értesíteni kell. Amennyiben az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 2. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:
  - ha a tagság egyharmada kéri,
  - ha az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével,
  - ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
  - ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
  - ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
  - jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

 3. A közgyűlésen a rendes tagok valamennyien egyenlő szavazati joggal, a pártoló és a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon szabályszerű összehívását követően a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent. Ha a közgyűlést a határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

 5. A Közgyűlés napirendjét az Elnökség és a tagok javaslatai alapján maga a Közgyűlés állapítja meg.

 6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
  - az alapszabály, valamint a TTT további szabályzatainak az elfogadása és módosítása,
  - az elnökség (az elnök, az alelnök, a titkár és az elnökségi tagok), valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása,
  - a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
  - az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
  - a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés,
  - az Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolójának jóváhagyása,
  - a tagdíj összegének a megállapítása,
  - az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása,
  - az éves költségvetés elfogadása,
  - a közhasznúsági melléklet elfogadása,
  - a TTT más szervezettel való egyesülésének, szétválásának, valamint megszűnésének elhatározása,
  - a végelszámoló kijelölése,
  - a nemzetközi szervezetekbe való belépés, kilépés elhatározása,
  - országos vagy regionális szövetségbe való belépés, kilépés elhatározása,
  - a TTT örökös és tiszteletbeli tagjainak megválasztása,
  - a TTT szerveinek határozatai, döntései ellen írásban benyújtott fellebbezések elbírálása,
  - mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

 7. A Közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben a megjelent és a határozat meghozatala során figyelembe vehető tagok általában nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással, egyszerű szavazati többséggel döntenek.
  Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  A közgyűlés minden határozathozatala előtt meg kell vizsgálni az Alapszabály 47. pontjában foglalt kizáró okok figyelembe vételével a határozatképességet. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

 8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében összeférhetetlenség áll fent. Az összeférhetetlenség megítélésében a civil törvény erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy,
  - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,
  - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
  - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
  - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,
  - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
  - aki személyesen érdekelt a döntésben.
  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 9. A közgyűlés tisztségviselőire, a levezető elnökére, a három fő szavazatszámláló, a jegyzőkönyvvezető és a két fő jegyzőkönyv hitelesítő személyére bármely tag javaslatot tehet. A közgyűlés tisztségviselőit tisztségenként külön-külön, a jelen lévő, a határozat meghozatala során figyelembe vehető tagok egyszerű szótöbbségével kell megválasztani.
  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a megjelent személyek számát. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt és elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokhoz történt hozzászólások lényegét, szavazásonként a jelen lévő, figyelembe vehető tagok számát, a szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányával, a meghozott határozatokat. A határozatokban foglaltakról az érintetteket 8 napon belül írásban értesíteni kell vagy azokat az egyesület honlapján közzé kell tenni. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, a meghívót, a napirendi pontokhoz készült előterjesztéseket. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. A jegyzőkönyvbe bárki jogosult betekinteni.

 10. A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat meghozatalának időpontját, a határozat tartalmát, a határozat hatályát, a támogatók és ellenzők arányát (szavazati arány).

 11. A TTT közgyűlése nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. A nyilvánosságot a közgyűlés egy-egy napirendi pont erejéig korlátozhatja, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

B. Az Elnökség

 1. Az Elnökség az egyesület öttagú állandó ügyintéző és képviseleti szerve, amelyet saját tagjaiból titkos szavazással választ két évi időtartamra. Az Elnökség valamennyi tagja tevékenységét társadalmi munkában látja el. Az Elnökség tagjai a következők:
  - elnök
  - alelnök
  - titkár
  - két elnökségi tag

 2. Az Elnökség tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is (a civil törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek minősülnek.
  Vezető tisztségviselőnek csak az választható, aki a vezető tisztségviselővel szembeni jogszabályban meghatározott követelményeket teljesíti és jogszabályban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
  A vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles nyilatkozni arról, hogy a választhatóságának feltételei fennállnak, továbbá arról, hogy vezető tisztséget tölt-e be más közhasznú szervezetben.

 3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. A vezető tisztségviselő az ügyvezető tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.
  A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás
  megadására

 4. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik:
  - határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
  - megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével,
  - visszahívással,
  - lemondással,
  - a vezető tisztségviselő halálával,
  - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
  - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
  Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
  A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. Az ülésen az Elnökség tagjain kívül - tanácskozási joggal - a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódóan más meghívottak is részt vehetnek. Az elnökségi ülést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik két tagja és a Felügyelőbizottság elnöke együttesen hívja össze. Az elnökségi ülésről az Elnökség tagjait annak esedékessége előtt legalább 7 nappal írásban értesíteni kell a hely, az időpont és a napirend megjelölésével. Az elnökségi ülés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. Az elnökségi ülésen a nyilvánosság korlátozható abban az esetben, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

 6. Az Elnökség határozatképes, ha a határozathozatalnál több mint fele létszámban jelen van. Határozatait általában nyílt - bármely tagja kezdeményezése alapján név szerinti - szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
  Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében összeférhetetlenség áll fent. Az összeférhetetlenség megítélésében a civil törvény erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
  Az elnökségi ülés minden határozathozatala előtt meg kell vizsgálni az Alapszabály 47. pontjában foglalt kizáró okok figyelembe vételével a határozatképességet. Ha egy elnökségi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
  Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazás is szavazategyenlőséggel zárul, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 7. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja a TTT tevékenységét. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével az egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult.
  Az Elnökség állandó feladatai a következők:
  - az egyesület alapszabályszerű működésének szervezése, az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
  - az éves költségvetési terv kidolgozása és annak a Közgyűlés elé terjesztése, a költségvetés megvalósításának szervezése, az egyesület gazdálkodásának operatív intézése,
  - az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
  - az egyesület beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
  - az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
  - a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
  - az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
  - részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
  - a rendes és pártoló tag felvételéről szóló döntés,
  - a tagság nyilvántartása,
  - az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
  - az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
  - az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényekben előírt intézkedések megtétele,
  - más szervezetekkel való kapcsolatok (beleértve a nemzetközi kapcsolatokat) szervezése,
  - szerződések, megállapodások megkötése.

 8. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és az Elnökség egy másik jelenlévő tagja hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők névsorát, a javasolt és elfogadott napirendet, a vitatott pontok főbb tartalmát, kívánságra valamely résztvevő szó szerinti hozzászólását vagy ellenvéleményét, szavazásonként a jelen lévő, figyelembe vehető elnökségi tagok számát, a szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányával és személyével, az elfogadott határozatok szövegét és azonosító számát, az elutasított határozati javaslatok szövegét. A jegyzőkönyvet 10 évig meg kell őrizni. A határozatokban foglaltakról az érintetteket 8 napon belül írásban értesíteni kell vagy azokat az egyesület honlapján közzé kell tenni.

 9. Az Elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat meghozatalának időpontját, tartalmát, hatályát, a támogatók és ellenzők arányát.

 10. Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg jogszabályban előírt tartalommal közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a Közgyűlés hagyhat jóvá. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg saját költségére másolatot készíthet.

 11. Az elnök az egyesületet önállóan, egy személyben képviseli. Ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat.

 12. Az egyesület alelnöke az Elnökség tagja. Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, továbbá ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat.

 13. Az egyesület titkára az Elnökség tagja. A titkár feladatait az Elnökség határozza meg.

C. Az ellenőrző bizottság

 1. A TTT Felügyelőbizottságát a Közgyűlés választja meg. Felügyelőbizottsági tagnak megválasztható mind az egyesület tagja, mind olyan személy is, aki nem tagja az egyesületnek. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Felügyelőbizottsági tag nem lehet olyan személy, akit a civil törvény vagy más jogszabály a vezető tisztségviselők köréből kizár, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja. A Felügyelőbizottság három tagból áll. A tagok maguk közül egy elnököt választanak.
  A Felügyelőbizottság tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek felelős. A felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai feladataikat társadalmi megbízatásként látják el.
  A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

 2. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. A Felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Elnökség tagjaitól és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

 3. A Felügyelőbizottság jogait és kötelezettségeit a civil törvényben a felügyelő szervre vonatkozó előírások szerint gyakorolja, tagjai összeférhetetlenségére a törvénynek a felügyelő szerv tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó elvei vonatkoznak.

V. Az egyesület gazdálkodása

 1. Az egyesület céljai elérése érdekében önálló gazdálkodó tevékenységet folytat.

 2. Az egyesület annak érdekében, hogy közhasznú tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet biztosítsa, gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem járhat olyan pénzügyi kockázatvállalással, amelynek következményeként a közhasznú tevékenységének ellátása veszélybe kerül.

 3. A TTT a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint, a civil szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik. A gazdálkodás során elért pénzügyi eredményét kizárólag a közhasznú célok megvalósításának finanszírozására fordíthatja.

 4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel; tagjai az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A gazdálkodásról és pénzkezelésről az egyesület belső szabályozást állapít meg és alkalmaz.

 5. A TTT fő bevételei a következők:
  - tagsági díjak,
  - természetes és jogi személyek támogatásai, adományai,
  - alapcél szerinti tevékenységből, közhasznú tevékenységből származó bevételek,
  - költségvetési támogatás,
  - gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
  - befektetési tevékenységből származó bevételek,
  - egyéb bevételek.

 6. A TTT fő költségei, ráfordításai a következők:
  - a közhasznú és alapcél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
  - a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
  - a szervezet működési költségei, valamint az értékcsökkenési leírás,
  - egyéb költségek.

 7. Az egyesület alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván

VI. Az egyesület működésének nyilvánossága

 1. A TTT a közhasznú szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségéről és módjáról az országos körben terjesztett, évente kiadott „Teljesítménytúrák itthon és külföldön” című eseménynaptárában és internetes honlapján írásos formában, a klubnapokon pedig szóban ad tájékoztatást. Az egyesület heti rendszerességgel tartott klubnapjai nyitottak, azon az egyesületi tagokon kívül más is részt vehet.

 2. A TTT a Közgyűlés és az Elnökség határozatait internetes honlapján közzéteszi. A TTT az egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét jogszabályban meghatározott módon, valamint az egyesület internetes honlapján teszi közzé.

 3. A TTT a Közgyűlésekről és az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyveket és a határozatokat a 48. és 49.,
  illetve az 58. és 59. pontokban részletezettek szerint kezeli.

 4. A vezető testületek határozatainak nyilvántartásába, a jegyzőkönyvekbe és az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba előre egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén bárki betekinthet. A betekintési igény teljesítése megtagadható, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

VII. Egyéb vegyes rendelkezések

 1. Az egyesület tagja mindazon céljai megvalósítását elősegítő, hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetnek, melyekbe való belépésről az egyesület Közgyűlése előzetes határozat formájában dönt. A tagsági viszony az annak megszűnéséről határozó Közgyűlés évének végéig áll fenn. A belépéssel, illetve kilépéssel kapcsolatos intézkedésekre kizárólag az Elnökség jogosult.

 2. A TTT – a Közgyűlés erre vonatkozó határozata alapján – csak más egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
  Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
  - határozott időre jött létre és a határozott időtartam eltelt,
  - megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
  - a tagok kimondják a megszűnését,
  - az arra jogosult szerv megszünteti,
  - az egyesület megvalósította a célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
  - az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
  feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

 3. A TTT jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó egyesületi vagyont a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetségnek kell átadni.
  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
  Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

Záradék

A jelen alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben a Teljesítménytúrázók Társasága Közgyűlése 2016. május 19-én elfogadta. Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. május 19.
Jakab Annamária elnök