Jogi nyilatkozat

Jognyilatkozat

A www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu honlap a Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú egyesület (továbbiakban: TTT, egyesület) honlapja.
Felelős kiadója: Jakab Annamária, elnök

Az egyesület (az 1997. évi CLXVI. tv. 26. § alapján) közhasznú tevékenységet folytat. Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatos adatok és dokumentumok az egyesület honlapján (a TTT / Közhasznúság funkció alatt) megtalálhatók.

Adatvédelmi szabályzat (GDPR)

Az egyesület fő tevékenysége:
- információ adás szervezeteknek, egyéneknek,
- éves teljesítménytúra eseménynaptár összeállítása, kiadása,
- teljesítménytúra-mozgalmak működtetése,
- a Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszerének (TTMR) működtetése,
- tanácsadás, segítségnyújtás túrarendezőknek,
- túrák táv és szintadatainak mérése (mérőkerék, GPS segítségével),
- teljesítménytúrák rendezése - túrák dokumentációjának gyűjtése.

Az egyesület NEM VÉGEZ kereskedelmi, sem utazásszervezői-, sem utazásközvetítői tevékenységet, sem egyéb, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) kormányrendeletben részletezett tevékenységet, és nem is tartozik ezen jogszabályok hatálya alá.

Az egyesület és honlapjának működésére, a honlapon található adatok felhasználására a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályok az irányadóak.

A Jognyilatkozat honlapra vonatkozó felhasználás feltételei (különös tekintettel a Teljesítménytúra Naptárra vonatkozó részek), adatvédelmi elvei a honlapot regisztráció nélkül megtekintőkre is vonatkoznak!

A egyesület minden jellegű jogi és anyagi felelősséget kizár, ami a honlapján található adatok, információk felhasználásának kövekezményéből adódik, különösen ideértve a rendezvényekkel kapcsolatos kiírásokból vagy azok megváltozásából eredő anyagi jellegű követeléseket (például elmaradó túra miatti utazási költségek vagy megváltozott nevezési díjakból adódó költségek felmerülése, stb.)!
A honlap megtekintésével, az azon található tartalmak felhasználásával nem jön létre semmilyen szerződéses vagy egyéb jogviszony sem a rendezvények szervezőivel, sem az egyesülettel. A honlapon található rendezvénykiírások nem tekinthetők a rendezvényre vonatkozó szerződéses ajánlattételnek!

Az egyesület semmilyen felelősséget nem vállal az egyesület honlapjáról más honlapokra illetve más informatikai rendszerekbe átvett, vagy kereső és tartalom archíváló rendszereken rögzített, vagy informatikai rendszereken hiányosan vagy tévesen megjelenített  tartalmáért.

Az egyesület honlapjáról személyes adatok (automatikus vagy kézi) gyűjtése, és azok felhasználása (kéretlen reklámok, SPAM-ek küldése)  tilos!

Az egyesület honlapjáról átvett anyagok, információk felhasználási köre nem terjedhet túl az eredeti -nonprofit- felhasználási körön! További felhasználás, a honlapról származó nagyobb mennyiségű tartalom felhasználásához (más honlapra történő beillesztéséhez) az egyesület elnökének vagy honlapszerkesztőjének írásos engedélye szükséges!

A honlap hírei vagy eseményei között megjelenített rendezvények, kiírások mindig előzetesnek tekintendők, külön értesítés nélkül megváltozhatnak, amiért az egyesület anyagi felelősséget nem vállal.

A Teljesítménytúrázók Társasága az alábbi közösségi oldal(ak)on tart fenn egyesületi azonosítót:
https://www.facebook.com/teljesitmenyturazoktarsasaga/
A Teljesítménytúrázók Társasága egyesület kizár mindennemű jogi, anyagi és erkölcsi felelősséget, amelyet nevének felhasználása ez(ek)en a honlap(ok)on kívül okoz vagy okozhat.

A nyílt Fórumon megfogalmazott hozzászólások a nyilvánosságnak szánt közérdekű közlések. A nyílt Fórumon történő hozzászólás közszereplésnek minősül.

A FÓRUMok moderáltak, a szerkesztői vagy moderátori jogokkal felruházott felhasználók bármely hozzászólás törlésére jogosultak. A FÓRUMok lehetnek nyíltak - bárki számára elérhetők, illetve zártak - csak az egyesület tagjai számára hozzáférhetők.

A Túrabeszámoló Fórumokra kizárólag teljesítménytúra beszámolók illetve rendezői összegzések írása engedélyezett! Viták, válaszok-viszontválaszok nem megengedettek! Külső honlapon található beszámolók linkelése megengedett, de kérjük közvetlenül az adott túra beszámolóját linkelni, nem általában a teljes blogot, személyes honlapot! Külső honlapról linkek, fotók elhelyezhetők, aktív beágyazott tartalom nem kívánatos.
A Kéktúra Fórumokba (OKT, AK, RPDDK) csak az adott bélyegzőhelyről szóló, ahhoz kapcsolódó -lehetőleg rövid- információk tehetők fel. Ide alapvetően közvetlen, személyes és friss információkat, tapasztalatokat várunk, amelyek mindig egy adott aktuális bejáráshoz, bélyegzéshez kell, hogy kapcsolódjanak. Ugyanaz az információ csak egyetlen fórumba helyezhető el! A szakaszok beszámolóihoz hosszabb anyagok is megengedettek. A bélyegzőhelyhez, településhez kapcsolódó, a túrázók számára hasznos, alkalomszerű, rövid kereskedelmi információk (szálláshely elérhetősége, aktuális árak, változások, vendéglátás, stb.) megengedettek. A Kéktúra Fórumokban vitáknak, válaszoknak-viszontválaszoknak helye nincs!

A honlap felhasználói regisztrációjukkal elfogadják a Jognyilatkozatban leírt formai és tartalmi korlátozásokat, a honlap használatának feltételeit.

Felhasználói név választás: Tilos obszcén, vulgáris nevek használata. Bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata tilos. Kérjük, kerüljék a szándékosan megtévesztő neveket (a más felhasználó által már használt neveket) és a hozzájuk tartozó e-mail címeket. Nem engedélyezett a reklám célú név, illetve az egyesület érdekeit sértő névválasztás.

Tartalmi követelmények: A személyeskedő hozzászólásokat, illetve azokat, amelyek hátráltatják a kulturált kommunikációt, moderáljuk. A hozzászólás nem lehet zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő és másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértő.  Azaz a hozzászólás nem tartalmazhat: politikai agressziót, pártpolitikai agitációt, bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő, vagy becsmérelő kijelentést, nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó bejegyzést, gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas kijelentéseket, rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető megjegyzéseket stb., jogszabályba ütköző bejegyzést, jogszabálysértésre buzdító bejegyzést. Kerülje az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző, csak a vita kedvéért írt, s a témához inkább csak lazán kapcsolódó, öncélú hozzászólásokat. Tilos a moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból idéző bejegyzések, esetleg az azt kritizáló, sértő megjegyzések. Tilos továbbá: mások személyiségi jogait (jó hírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sértő bejegyzés, mások személyes adatainak közzététele az érintettek beleegyezése nélkül, mások kritizálása, durva kifejezések használata.
Tilos ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása. Tilos hosszú szövegek céltalan bemásolása. Nem engedélyezettek azok a beavatkozások, amelyek megváltoztatják a FÓRUM vagy a honlap méretét, megjelenését, illetve akadályozzák annak rendeltetésszerű használatát. Nem engedélyezett a szöveg nélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás. Tilos a "warez tevékenység", vagyis a szerzői vagy általában a hatályos jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése, terjesztése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra). Továbbá tilos segítséget kérni ezek beszerzéséhez, használatához. Nyílt vagy bújtatott reklámtevékenység nem megengedett. Tilos üzleti érdekek megsértése: cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás.

A honlap felhasználó kérhetik hozzászólásaik és felhasználói azonosítójuk törlését.

Az egyesület a honlap bármely felhasználói azonosítóját indoklással vagy indoklás nélkül törölheti, amennyiben annak létrehozása vagy megnyilvánulása sérti a Jognyilatkozat vagy a honlap felhasználási feltételeit, vagy adatvédelmi elveit, vagy az egyesület számára jogi, erkölcsi vagy anyagi kárt okoz.

A honlappal kapcsolatos problémákat az egyesület ttt.levelek@gmail.com email elérhetőségén kérjük jelezni.

Adatvédelmi elvek

A TTT oldalain történő regisztrációhoz csak egy elektronikus levélcím és egy felhasználói név megadása szükséges. A megadott levélcímet nem nyilvános adatként kezeljük, azt csak a felhasználók felé történő esetleges kommunikáció során használjuk fel. Ezen alapadatokon felül tagjaink személyes részleteket is megadhatnak (teljes név, lakhely, foglalkozás, Skype név, honlap stb.). Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező, különös tekintettel arra, hogy nyilvánosan elérhetően jelennek meg a rendszerben.

A felhasználók által felvitt tartalmak (fórum témák, hozzászólások, cikkek) nyilvánosan megjelenő adatok, a megfogalmazott hozzászólások a nyilvánosságnak szánt közérdekű közlések. A fórumon történő hozzászólás közszereplésnek minősül. A hozzászólás bárki által megismerhető tevékenység, közszereplés. A hozzászóló a közzététellel felhatalmazást ad arra, hogy a fórumon az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák stb.). A hozzászólásokban közöltek alapján a hozzászóló személyét érintő - nem feltétlenül valós - következtetéseket vonhatnak le mások. E következtetéseknek, véleményeknek mások - hamis tényállítás nélkül, valamint a rágalmazás és a becsületsértés szintjét el nem érve - ugyancsak nyilvánosan hangot adhatnak. A fórumozónak a
közszerepléséhez kötődő, ésszerűen megindokolt kritikát tűrnie kell még akkor is, ha az stílusában túlzó, felfokozott érzelmeket tükröz.
A  személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplésekor általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatokkal kapcsolatban - ez a hozzászóló által önmagáról közétett adatok további kezelésének jogalapja.

A TTT oldalain megjelenő tartalmak nézettségéről, a felhasználói szokásokról és trendekről összesített adatokat tartunk nyilván, melyek egyes személyekhez nem köthetőek. Felhasználóink részére a számukra új hozzászólásokat automatikusan követjük, ehhez elkerülhetetlen, hogy azt is tároljuk, hogy mikor látogattak meg utoljára bizonyos tartalmakat oldalunkon. Ezek az adatok a rendszerből más felhasználók számára nem lekérdezhetőek.
Az adatok, melyeket oldalaink böngészése közben gyűjtünk: az IP cím, a böngésző típusa, az operációs rendszer, a hivatkozó oldal (ha van), a meglátogatott oldalak.
A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A TTT a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább. A TTT fenntartja magának a jogot a weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználóknak értesítést küld e-mail útján.
A személyes adatokkal az alábbi jogszabályok szerint járunk el:
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
- a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.


Felhasználói azonosító létrehozása és törlése:

A TTT honlapon, a Túrabeszámoló fórumokban és az OKT/AK/RPDDK fórumokban ugyanaz az azonosító használható. A regisztráció automatikus, a létrejött azonosítóról és a belépéshez (jelszócseréhez) szükséges teendőkről a rendszer azonnal email-t küld.

Felhasználói azonosító törlése a ttt.levelek@gmail.com címen kérhető, kizárólag a felhasználónévhez regisztrált email-címről küldött levélben! A felhasználónév törlése kérhető a meglévő hozzászólások törlésével illetve csak a hozzáférés zárolásával is.  A törlést, a beérkezett törlési igény visszaigazolását követő második munkanapon elvégezzük. Törölt felhasználók és törölt hozzászólások nem állíthatók vissza!

A fórumokhoz választható felhasználói azonosítóra vonatkozó szabályok:

- Felhasználói azonosítót kizárólag természetes személyek, vagy jogi személyek képviselői hozhatnak létre
- Automatikus felhasználásra (adatgyűjtés, robot-ok) azonosító nem hozható létre

- Lehetőleg "megszólítható, kimondható" legyen
- Nem lehet csak szám, vagy teljesen értelmetlen karaktersorozat
- A magyar ABC kis- és nagybetűi továbbá számok javasoltak, aláhúzás és kötőjel használható a névben, illetve szükséges mennyiségű szóköz. Egyéb karakter csak alapos indokkal.
- Ne legyen túl rövid, ne legyen egy-két karakter vagy ugyanez többszörözve
- Nem lehet trágár, megbotránkoztató, más számára világnézetileg sértő
- Nem hordozhat politikai tartalmat
- Nem egyezhet település nevével
- Nem lehet védett szó (cégnév, oltalom alatt álló kifejezés)
- A név nem lehet reklámhordozó
- Nem utalhat honlap címre
- Email cím használata felhasználónévként nem megengedett
- Ha meglévő azonosítóhoz hasonló, vagy összetéveszthető, akkor a cseréjét fogjuk kérni
- Személynévnél valamikor kérjük majd a felhasználó személyes azonosítását
- Személyenként egyetlen azonosító regisztrálható, másodnick-ek használata nem engedélyezett


Belépési probléma esetén a ttt.levelek@gmail.com címre kérjük jelezni a hibát, mindig a felhasználónévhez regisztrált email-címről küldött levélben! Amennyiben valaki nem tud belépni, kérjük, hogy ne regisztráljon új azonosítót, hanem jelezze levélben a problémát!
 

A Teljesítménytúra Naptár

A TTT honlapján megjelenő Teljesítménytúra Naptár tartalmilag a nyomtatott formában megjelenő "Teljesítménytúrák Itthon és Külföldön" kiadvány (ISSN 2062-1620) elektronikus változata. A nyomtatott és az elektronikus változat felelős kiadója a TTT mindenkori elnöke.

A teljesítménytúra naptár a TTT saját teljesítménytúráit és a TTT-től független túrarendezők, rendező szervezetek (egyesületek, sportkörök, diáksport szervezetek, szakosztályok, stb.) valamint magánszemélyek által szervezett teljesítménytúra illetve egyéb rendezvények (futó, terepfutó versenyek, kerékpáros versenyek és túrák, túlélőtúrák, IVV túrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, stb.) részletes kiírásait egyaránt tartalmazza.

A teljesítménytúra naptárban megjelenő kiírás mindig előzetes kiírásnak tekintendő! Az ebben található adatok, a rendező döntése alapján, vagy akár a rendezőtől független körülmények folytán, megváltozhatnak. A kiírásokban található adatokért, a kiírásban, vagy a kiírásban felmerülő változások alapján támasztott igényekkel kapcsolatban, a TTT anyagi felelősséget nem vállal! A kiírások összeállításánál a TTT, a tőle telhető módon a lehető legnagyobb gondossággal jár el, amennyiben a kiírások változásairól a túra rendezőjétől információt kap, vagy más formában erről tudomást szerez, akkor a kiírást ennek megfelelően módosítja.

A túra rendezőjének, illetve rendező szervezetének a felelőssége, hogy túráját a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően bonyolítsa, és a rendezéshez szükséges (hatósági, tulajdonosi, természetvédelmi, erdőgazdasági, adóhatósági, ÁNTSZ, mentési, rendőrhatósági, közterület használati, névhasználati, stb.) engedélyekkel rendelkezzen! A TTT nem vállal felelősséget a rendezők által elmulasztott engedélyezési eljárásokból adódó jogi vagy egyéb szankciókkal kapcsolatban. A TTT a rendezők által a túrához megadott rendezői, főrendezői elérhetőségeket az előbb felsorolt hivatalok felé továbbíthatja, kérésre a rendezőkről, elérhetőségükről információt szolgáltathat. A fent említett engedélyeztetési jogszabályokkal, eljárásokkal kapcsolatban a TTT a rendelkezésére álló mintákat, jogszabályi hivatkozásokat bármely rendező számára szívesen rendelkezésre bocsájtja, honlapján ezek jelenleg is elérhetők.

A teljesítménytúra naptárból átvett anyagok, információk felhasználási köre nem terjedhet túl az eredeti -nonprofit és természetjárással kapcsolatos- felhasználási körön! A túrák, rendezői adatok adatkezelésére a TTT is kizárólag a túrával kapcsolatos felhasználási körre vonatkozó adatkezelési engedéllyel rendelkezik, ezt a túrák rendezői adatlapján fel is tüntetni, az adatlap beküldésével a túra rendezője az adatkezelés ezen formáját és hatályát elfogadja. További felhasználás, a honlapról származó nagyobb mennyiségű tartalom felhasználásához (más honlapra történő beillesztéséhez) az egyesület elnökének vagy honlapszerkesztőjének írásos engedélye szükséges! A teljesítménytúra naptárban található személyes adatok (nevek, címek, telefonszámok, email-címek) adatkezelése  az adatok tulajdonosainak közvetlen és írásos hozzájárulása nélkül tilos!
A teljesítménytúra naptárban található túrakiírások és rendezői adatok tulajdonosainak az adott túra rendező szervezetét, a rendező szervezet vezetőjét, vagy a főrendező magánszemélyt tekintjük, illetve azt, aki a túrakiírást a TTT részére beküldte, módosítást, változtatást is ezen személyektől fogadunk csak el.
A TTT fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy bármely hozzá beérkezett rendezvény kiírását kiadványaiban vagy honlapján megjelenteti-e vagy sem. Visszautasításra kerülhetnek azon rendezvények kiírásai: amelyek nem teljesítménytúra rendezvények; amelyek esetén rendezője nem vállalja fel a teljesítménytúraként, vagy teljesítménytúraként is történő lebonyolítást; amelyek kiírása nem feleltethető meg a Gyalogos Teljesítménytúrák Szervezési Szabályzata (MTSZ) ajánlásban foglaltaknak; amelyek az egyesület (1997. évi CLXVI. tv. 26. § alapján) történő civil és nonprofit működésével nem összeegyeztethetők; amelyek kiírása a mindenkori magyarországi hatályos törvényi előírásoknak nem felel meg, vagy lebonyolítása ezen előírásoknak vélelmezhetően nem fog megfelelni; amelyek a TTT alapszabályában és közgyűlési, elnökségi határozataiban foglaltaknak nem felelnek meg; amelyek megjelentetése a TTT vagy a többi teljesítménytúra rendező számára erkölcsileg vagy anyagilag hátrányos lenne, a TTT vagy a többi túrarendező jó hírnévhez való jogát ronthatná; amely rendezvények rendezője a megelőző években a TTT által támasztott adatszolgáltatási igényeket a TTT felé nem teljesítette, vagy túrája a TTT és a túrázók előzetes értesítése nélkül maradt el, vagy a megadott rendezői elérhetőségein nem érhető el. Vitás esetben egy rendezvény megjelentetéséről a TTT mindenkori elnöke, mint a Teljesítménytúra Naptár felelős kiadója dönthet, e döntés ellen jogi kifogás nem támasztható.

Teljesítménytúrázók Társasága, közhasznú egyesület - 2012