Alapszabály

Alapszabály tervezet (hiánypótlással kiegészítve) a TTT 2016. május 19-i rendes közgyűlésére.

Alapszabály tervezet a TTT 2016. február 28-i rendkívüli közgyűlésére.

A TTT 2014. január 5-én elfogadott alapszabálya 2014-től érvényes.
(Korábbi TTT alapszabály 2000-2013 között)
 

 

A Teljesítménytúrázók Társaságának alapszabálya

I. Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Teljesítménytúrázók Társasága
  rövidített neve: TTT
  működési területe: országos
  működési köre: sport (fő tevékenység), teljesítménytúrázás, környezetvédelem és természetvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ismeretterjesztés, hagyományápolás
  székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 6. V./28.
  jelvénye: Az egyesület nevével szegélyezett kerékpárkerék belsejében balról és jobbról két turistabakancsnyom, valamint alul jobb oldalon egy kétlapátos evező, baloldalon egy pár síléc. A jelvény alul 1991 évszámot tartalmaz.
  bélyegzője: A jelvénnyel azonos grafikájú.
  alapításának éve: 1995.

 2. A TTT önálló jogi személy. Tevékenységét és működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki.

 3. A TTT önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet. A TTT kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel és egyesületekkel.

 4. A TTT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, valamennyi politikai párttól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

 5. Az egyesület közhasznú tevékenységet végez a II. fejezetben részletezettek szerint. Az egyesület működése
  - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontjában,
  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjában, 23. § (4) bekezdés 8. és 12. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontjában,
  - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. §-ában,
  - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében,
  - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló   1991. évi XX. törvény 21. §-ában és 121. § a)-b) pontjában,
  - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontjában
  megfogalmazottak teljesítésére irányul.

 6. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nem csak a tagok, hanem mások is részesülhetnek.

 7. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 8. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. fejezetben részletezett közhasznú tevékenységére fordítja.

 9. Az egyesület befektetési tevékenységet a befektetési szabályzatában foglaltak szerint folytathat.

II. Az egyesület célja és tevékenysége

A. Az egyesület célja

 1. A természetben való sportjellegű, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése, a természeti és környezeti értékek megismertetése, azok védelmének aktív elősegítése, a turista kultúra hagyományainak ápolása.

 2. Az egyesületnek szándékában áll a teljesítménytúrázók sajátos érdekeit megjeleníteni és képviselni a sportszakmai fórumokon.

B. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége

 1. Teljesítménytúrákat, túrákat, versenyeket, szabadidősport rendezvényeket rendez és szakmai segítséget nyújt más rendezőknek teljesítménytúrák szervezéséhez és lebonyolításához. Teljesítménytúra- és túramozgalmakat szervez, a teljesítménytúrázók számára minősítési rendszert működtet, a teljesítménytúrázók és a teljesítménytúrák részére elismerő címeket ítél oda.

 2. A rendelkezésére álló eszközökkel ösztönzi újabb teljesítménytúrák megrendezését, a teljesítménytúrákon minél több túrázó részvételét. Elősegíti a fogyatékkal élők túrázását, teljesítménytúrákon való részvételét. Támogatja a gyermekek, a fiatalok, a családok és az idősek rendszeres és aktív természetjárását.

 3. A teljesítménytúrázóknak segítséget nyújt a túrákon való részvétel megszervezéséhez, térképek és más turista felszerelések megszerzéséhez.

 4. A teljesítménytúrák rendezőinek továbbítja a tagjaitól és másoktól összegyűjtött véleményeket és javaslatokat.

 5. Információt ad mind az egyéni érdeklődőknek, mind a médiának és más szervezeteknek a tervezett és a megrendezett teljesítménytúrákról.

 6. Információt cserél más, hasonló tevékenységet kifejtő külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal. Kapcsolatot tart a természetvédelmi hatóságokkal, erdészetekkel.

 7. A teljesítménytúrázással kapcsolatban ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki.

 8. Évenként eseménynaptárt állít össze és ad ki a hazai és egyes külföldi tervezett teljesítménytúrákról, az eseménynaptárt internetes honlapján is megjeleníti.

 9. Évente tájékoztatót állít össze az előző évben megrendezett teljesítménytúrákról.

 10. Összegyűjti a rendezők és a résztvevők segítségével a magyarországi teljesítménytúrák dokumentációját.

 11. Elősegíti a teljesítménytúrázók klubtevékenységét, a klubnapokon lehetőséges ad az egyes túrázóknak az éppen esedékes teljesítménytúrán résztvevő alkalmi csoportok kialakítására.

 12. Turista térképekből, folyóiratokból és más turista szakmai anyagokból gyűjteményt hoz létre, a gyűjteménybe a klubnapokon betekintést biztosít, esetenként kölcsönzés jelleggel a gyűjteményből kiad anyagokat.

 13. Részt vesz turista létesítmények fenntartásában, turista útvonalak és turistajelzések felújításában, környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok végzésében..

III. Az egyesület tagsága

 1. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjai vannak. Az egyesületi tagsági jogviszonyt az egyesület által kiadott tagsági kártya igazolja, amely évente érvényesítésre kerül a tagdíj megfizetésekor. Az egyesület a belépési nyilatkozatuk alapján tagjait nyilvántartja, éves tagdíjfizetésükről kimutatást vezet.

 2. A tagdíj éves összegét a Közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíjat legkésőbb a tárgyév június 30-ig, új tagok esetében a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni. Az egyesületi tagokat megillető kedvezmények igénybevételéhez a tagsági jogviszonyt igazolni kell. A tárgyévben a tag által igénybe vehető kedvezményekkel a tagsági kártya érvényesítésének időpontjától lehet élni.

 3. A tagdíj összege a Közgyűlés döntésétől függően lehet differenciált.

 4. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan, a közügyek gyakorlásától el nem tiltott természetes személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, egyetért az egyesület célkitűzéseivel és tagdíjat fizet. A rendes tagok közül a Közgyűlés örökös tagnak választhatja azt a személyt, aki az egyesület tevékenységében hosszabb időn keresztül, jelentős eredményt elérve vett részt. Az örökös tag is rendes tagnak minősül, jogai és kötelezettségei a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelezettségeivel.

 5. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag támogatja azt.

 6. A TTT tiszteletbeli tagjaivá választhatók azok a természetes személyek, akik az egyesület tevékenységi körében jeles eredményekkel rendelkeznek; valamint vállalják az egyesület erkölcsi támogatását és tevékenységének elősegítését..

 7. A rendes tag jogai:

  • az egyesület bármely szervébe választható és az egyesület bármely szervébe választhat;

  • a TTT tevékenységében való részvétel;

  • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;

  • az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 8. A rendes tag kötelezettségei:

  • az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;

  • az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;

  • az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása;

  • a közgyűlés által évente megállapított tagdíj befizetése, kivéve az örökös tagot.

 9. A pártoló tag jogai:

  • a TTT rendezvényein való részvétel;

  • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;

  • az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 10. A pártoló tag kötelezettségei:

  • az egyesület erkölcsi támogatása;

  • alapszabályszerű magatartás tanúsítása;

  • a közgyűlés által évente megállapított pártoló tagdíj befizetése.

 11. A tiszteletbeli tag jogai:

  • a TTT tevékenységében való részvétel;

  • véleménynyilvánítás, javaslattétel a TTT-t, illetőleg a teljesítménytúrázást érintő bármely kérdésben;

  • az egyesületi tagsági viszony alapján járó egyéni kedvezmények igénybevétele.

 12. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

  • az egyesületi célok megvalósításának, a TTT tevékenységének elősegítése;

  • az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása;

  • az alapszabály és más egyesületi szabályok betartása.

 13. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A rendes és a pártoló tagsági viszony a belépéssel, a tiszteletbeli tagság a megválasztással keletkezik. A belépési és a kilépési nyilatkozatokat az elnökséghez kell intézni.

 14. A tagsági jogviszony megszűnik: a tag halálával, az egyesület feloszlásával, a tag kilépésével, a tag kizárásával. A tagsági jogviszony megszűnik abban az esetben is, ha az Elnökség írásban, igazolható módon felhívja a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telik el.

 15. Az egyesületből kizárható az a tag, aki megsérti az alapszabályban foglaltakat, az egyesület céljaival össze nem férő tevékenységet folytat, az egyesület működését veszélyezteti. A kizárásról az elnökség határoz, határozatát a közgyűlés hagyja jóvá. A tagok sorából kizárt személy újonnan benyújtott belépési nyilatkozatának elfogadásáról vagy elutasításáról az Elnökség dönt, döntését a soron következő Közgyűléssel jóváhagyatja.

IV. Az egyesület szervezete

A. A Közgyűlés

 1. A TTT legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés szükség szerint, de évenként legalább egyszer ülésezik a kizárólagos hatáskörébe utalt, évente kötelezően elvégzendő feladatok ellátására. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésről a tagokat annak esedékessége előtt legalább 14 nappal írásban értesíteni kell a hely, az időpont és a napirend megjelölésével.

 2. Közgyűlést kell összehívni az alábbi három eset bármelyikének fennállása esetén:

  • ha a tagság egyharmada kéri,

  • ha az Elnökség vagy az Ellenőrző bizottság kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével,

  • ha a bíróság ezt elrendeli.

 3. A közgyűlésen a rendes tagok valamennyien egyenlő szavazati joggal, a pártoló és a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon szabályszerű összehívását követően a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent. Ha a közgyűlést a határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban már előre tájékoztatták.

 5. A Közgyűlés napirendjét az Elnökség és a tagok javaslatai alapján maga a Közgyűlés állapítja meg.

 6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

  • az alapszabály, valamint a TTT további szabályzatainak az elfogadása és módosítása,

  • az elnökség (az elnök, az alelnök, a titkár és az elnökségi tagok), valamint az ellenőrző bizottsági tagok megválasztása és visszahívása,

  • az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának jóváhagyása,

  • a tagdíj összegének a megállapítása,

  • az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása,

  • az éves költségvetés elfogadása,

  • a közhasznúsági jelentés elfogadása,

  • a TTT más szervezettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása,

  • a nemzetközi szervezetekbe való belépés elhatározása,

  • országos vagy regionális szövetségbe való belépés, kilépés elhatározása,

  • a TTT örökös és tiszteletbeli tagjainak megválasztása,

  • a TTT szerveinek határozatai, döntései ellen írásban benyújtott fellebbezések elbírálása,

  • mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

 7. A Közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben a megjelent tagok általában nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással, egyszerű szavazati többséggel döntenek. Minősített többségű (kétharmados) döntés szükséges az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak elfogadásához és módosításához; az egyesület folyó évi költségvetésének az elfogadásához; az egyesület más szervezettel való egyesülésének, szétválásának, illetve feloszlásának kimondásához.

 8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében összeférhetetlenség áll fent. Az összeférhetetlenség megítélésében a civil törvény erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 9. A Közgyűlés határozatait jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvet a TTT elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a résztvevők soraiból e célra megválasztott egyesületi tag hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és azonosító számát, az elutasított határozati javaslatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet 10 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvbe bárki jogosult betekinteni.

 10. A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat meghozatalának időpontját, a határozat tartalmát, a határozat hatályát, a támogatók és ellenzők arányát (szavazati arány).

 11. A TTT közgyűlése nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. A nyilvánosságot a közgyűlés egy-egy napirendi pont erejéig korlátozhatja, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

B. Az Elnökség

 1. Az Elnökség az egyesület öttagú állandó ügyintéző és képviseleti szerve, amelyet saját tagjaiból titkos szavazással választ két évi időtartamra. Az Elnökség valamennyi tagja tevékenységét társadalmi munkában látja el. Az Elnökség tagjai a következők::

  • elnök

  • alelnök

  • titkár

  • két elnökségi tag

 2. Az Elnökség tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is (a civil törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az Elnökség tagja nem lehet olyan személy, akit a civil törvény vagy más jogszabály a vezető tisztségviselők köréből kizár.

 3. Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával, az Elnökség tevékenységétől legalább egy éven át történő folyamatos távolmaradással, a tagsági jogviszony megszűnésével, valamint a Közgyűlés határozatával.

 4. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja a TTT tevékenységét. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével az egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult.

 5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább hat havonta ülésezik. Az ülésen az Elnökség tagjain kívül - tanácskozási joggal - az Ellenőrző bizottság tagjai, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódóan más meghívottak is részt vehetnek. Az elnökségi ülést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség bármelyik két tagja és az Ellenőrző bizottság elnöke együttesen hívja össze. Az elnökségi ülésről az Elnökség tagjait annak esedékessége előtt legalább 7 nappal írásban értesíteni kell a hely, az időpont és a napirend megjelölésével. Az elnökségi ülés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. Az elnökségi ülésen a nyilvánosság korlátozható abban az esetben, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

 6. Az Elnökség határozatképes, ha a határozathozatalnál több mint fele létszámban jelen van. Határozatait általában nyílt - bármely tagja kezdeményezése alapján név szerinti - szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében összeférhetetlenség áll fent. Az összeférhetetlenség megítélésében a civil törvény erre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 7. Az Elnökség állandó feladatai a következők;

  • az egyesület alapszabályszerű működésének szervezése,

  • az éves költségvetési terv kidolgozása, a költségvetés megvalósításának szervezése, az egyesület gazdálkodásának operatív intézése;

  • az egyesület beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elkészítése;

  • más szervezetekkel való kapcsolatok (beleértve nemzetközi kapcsolatokat) szervezése,

  • szerződések, megállapodások megkötése,

 8. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és az Elnökség egy másik jelenlévő tagja hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, kívánságra valamely résztvevő szó szerinti hozzászólását vagy ellenvéleményét, az elfogadott határozatok szövegét és azonosító számát, az elutasított határozati javaslatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet 10 évig meg kell őrizni. Határozatairól, döntéseiről köteles az érintetteket 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.

 9. Az Elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat meghozatalának időpontját, tartalmát, hatályát, a támogatók és ellenzők arányát.

 10. Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg jogszabályban előírt tartalommal közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a Közgyűlés hagyhat jóvá. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, illetőleg saját költségére másolatot készíthet.

 11. Az elnök az egyesületet egyszemélyben képviseli. Ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat.

 12. Az egyesület alelnöke az Elnökség tagja. Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, továbbá ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat.

 13. Az egyesület titkára az Elnökség tagja. A titkár feladatait az Elnökség határozza meg.

C. Az ellenőrző bizottság

 1. A TTT Ellenőrző bizottságát a Közgyűlés választja meg. Ellenőrző bizottsági tagnak megválasztható mind az egyesület tagja, mind olyan személy is, aki nem tagja az egyesületnek. Ellenőrző bizottsági tag nem lehet olyan személy, akit a civil törvény vagy más jogszabály a vezető tisztségviselők köréből kizár. Az Ellenőrző bizottság három tagból áll. A tagok maguk közül egy elnököt választanak. Az Ellenőrző bizottság tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek felelős. Az Ellenőrző bizottság tagjai feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Az Ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

 2. Az Ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökségtől jelentést kérhet, az egyesület könyveit, iratait bármikor megtekintheti, megállapításait a Közgyűlésnek, jelenti.

 3. Az Ellenőrző bizottság jogait és kötelezettségeit a civil törvényben a felügyelő szervre vonatkozó előírások szerint gyakorolja, tagjai összeférhetetlenségére a törvénynek a felügyelő szerv tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó elvei vonatkoznak.

V. Az egyesület gazdálkodása

 1. Az egyesület céljai elérése érdekében önálló gazdálkodó tevékenységet folytat.

 2. Az egyesület annak érdekében, hogy közhasznú tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet biztosítsa, gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem járhat olyan pénzügyi kockázatvállalással, amelynek következményeként a közhasznú tevékenységének ellátása veszélybe kerül.

 3. A TTT a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint, a civil szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik. A gazdálkodás során elért pénzügyi eredményét kizárólag a közhasznú célok megvalósításának finanszírozására fordíthatja.

 4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel; tagjai az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
  felelnek. A gazdálkodásról és pénzkezelésről az egyesület belső szabályozást állapít meg és alkalmaz.

 5. A TTT fő bevételei a következők:

  • tagsági díjak,

  • természetes és jogi személyek támogatásai, adományai,

  • alapcél szerinti tevékenységből, közhasznú tevékenységből származó bevételek,

  • költségvetési támogatás,

  • gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

  • befektetési tevékenységből származó bevételek,

  • egyéb bevételek.

 6. A TTT fő költségei a következők:

  • a közhasznú és alapcél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

  • a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek

  • a szervezet működési költségei, valamint az értékcsökkenési leírás

  • egyéb költségek

 7. Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

VI. Az egyesület működésének nyilvánossága

 1. A TTT a közhasznú szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségéről és módjáról az országos körben terjesztett, évente kiadott „Teljesítménytúrák itthon és külföldön” című eseménynaptárában és internetes honlapján írásos formában, a klubnapokon pedig szóban ad tájékoztatást. Az egyesület heti rendszerességgel tartott klubnapjai nyitottak, azon az egyesületi tagokon kívül más is részt vehet.

 2. A TTT a Közgyűlés és az Elnökség határozatait internetes honlapján közzéteszi. A TTT az egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét jogszabályban meghatározott módon, valamint az egyesület internetes honlapján teszi közzé.

 3. A TTT a Közgyűlésekről és az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyveket és a határozatokat a 48. és 49., illetve az 58. és 59. pontokban részletezettek szerint kezeli.

 4. A vezető testületek határozatainak nyilvántartásába, a jegyzőkönyvekbe és az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba előre egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén bárki betekinthet. A betekintési igény teljesítése megtagadható, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

VII. Egyéb vegyes rendelkezések

 1. Az egyesület tagja mindazon céljai megvalósítását elősegítő, hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetnek, melyekbe való belépésről az egyesület Közgyűlése előzetes határozat formájában dönt. A tagsági viszony az annak megszűnéséről határozó Közgyűlés évének végéig áll fenn. A belépéssel, illetve kilépéssel kapcsolatos intézkedésekre kizárólag az Elnökség jogosult.

 2. A TTT megszűnése a következő módokon lehetséges:

  • feloszlásának közgyűlés által történő kimondásával (feloszlás)

  • más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel (beolvadás)

  • bíróság által elrendelt feloszlatással (feloszlatás)

  • bíróság általi megszüntetésével

  • megszűnésének bíróság által történő megállapításával.

 3. A TTT megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról saját közgyűlése rendelkezik. Ilyen rendelkezés hiányában a vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, amit teljesítménytúrázó célokra kell fordítani.

Záradék

A jelen alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetben a Teljesítménytúrázók Társasága Közgyűlése 2014. január 5-én elfogadta.